استاد دانشگاه کارتون کانادا، ، در دوازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور اکبر مأنوسی، استاد دانشگاه کارتون کانادا، با عنوان استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم، در اختتامیه دوازدهمین کنفرانس، سخنرانی خواهد کرد.

  • Hits: 564

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management