رئیس انجمن سیستم های هوشمند ایران، در دوازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور عزیزاله معماریانی، رئیس انجمن سیستم های هوشمند ایران با موضوع استراتژی نظام برنامه ریزی ایران، سخنرانی خواهد کرد.

  • Hits: 662

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management