حامیان کنفرانس یازدهم

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management