تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 5 مهرماه 1397
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 10 مهرماه 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 30 مهرماه 1397
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 5 آبان ماه 1397
زمان برگزاری کنفرانس: 28 آبان ماه 1397

زمان برگزاری کارگاه های آموزشی: متعاقبا اعلام خواهد شد

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management