۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

شورای سیاست گذاری کنفرانس

01-anbiyayi
01-ayat
02behnami
03-parhizgar
09-hamidizade
09-khoshtinat
16-shabani
21-abdolmaleki
21-alayi
25-karimi
29-nori
29-norjamali
31-hashemi-shahrodi

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است