۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

شورای سیاست گذاری کنفرانس

01-anbiyayi
01-ansari
01-ayat
02-babayi
02behnami
03-parhizgar
06-jafarniya
08-hajipor
08-hoseinzade
09-hamidizade
09-khoshtinat
12-rahimniya
15-soltanpor
16-shabani
21-abdolmaleki
21-alayi
21-asheghi
25-kafashpor
25-karimi
25-kordbnaeich
29-nikkhah
29-nori
29-norjamali
31-hashemi-shahrodi

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است