۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

محورهای کنفرانس

 • استراتژی سازمان های غیر انتفاعی (Non-profit)
 • مدیریت استراتژیک برای بخش دولتی
 • ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک
 • انواع کنترل در مدیریت استراتژیک
 • رویکردها و مدلهای مدیریت استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک سرمایه های عمومی (Public Funds)
 • ملاحظات استراتژیک در مدیریت روابط بین سهامداران
 • انواع استراتژیهای رقابتی کسب وکار
 • انواع استراتژی های تعاونی (Cooperative strategy)
 • تحلیل وضعیت (Situational analysis) در برنامه ریزی استراتژیک
 • سناریونگاری شرکتی برای تولید آلترناتیوهای استراتژیک
 • ملاحظات استراتژیک مدیریت تکنولوژی و نوآوری
 • رویکردهای توسعۀ نوآورانۀ تفکر استراتژیک
 • ائتلاف های استراتژیک
 • استراتژی های شبکه ای

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

 • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

 • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

 • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است