رئیس اداره پایش،بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رقابت پذیری وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو کمیته های تخصصی کنفرانس معرفی شد

poran.jpg

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، امیررضا پوردان، بازرس سلامت اداری وزیر و رئیس اداره پایش،بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رقابت پذیری وزارت صمت، به عنوان عضو کمیته های تخصصی انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی های اقتصاد مقاومتی، استغال مولد و رشد اقتصادی و تولید سبز معرفی شد.