دکتر عبدالرضا بیگی نیا، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

beygi-niya.jpg
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر عبدالرضا بیگی نیا، هیأت علمی دانشگاه شاهد، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.