۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دکتر علیرضا فضل زاده، عضو کمیته علمی شد

fazlzade.jpg

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا فضل زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

  • Hits: 58

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است