دکتر حمیدرضا غفارزاده، عضو کمیته علمی شد

دکتر حمیدرضا غفارزاده، عضو کمیته علمی شد
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا غفارزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد