دکتر سید محمد طباطبایی نسب، عضو کمیته علمی شد

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محمدطباطبایی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.