دکتر حبیب میدانچی، عضو کمیته علمی شد

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حبیب میدانچی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.