دکتر ابوالفضل دانایی، عضو کمیته علمی شد

 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ابوالفضل دانایی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.