دکتر محسن علیزاده ثانی، عضو کمیته علمی شد

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محسن علیزاده ثانی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.