۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دکتر محسن علیزاده ثانی، عضو کمیته علمی شد

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محسن علیزاده ثانی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

  • Hits: 44

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است