دکتر محمود حسینی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمود حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.