دکتر حمیدرضا علیپور، عضو کمیته علمی شد

 

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا علیپور، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.