۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دکتر اکرم هادیزاده مقدم، عضو کمیته علمی شد


به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اکرم هادیزاده مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

  • Hits: 32

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است