۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دکتر نوید نظافتی، عضو کمیته علمی شد

ه گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر نوید نظافتی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

  • Hits: 53

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است