موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.