سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.