شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی، به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست

razavi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی، به عنوان حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.