کنفرانس الرت، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

alert.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کنفرانس الرت، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.