عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران، عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس شد

alavi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سید آرش علوی، عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.