عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

tabatabayi_moh.jpg

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محسن طباطبایی، نماینده انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به عنوان عضو اصلی کمیته انتخاب و معرفی  کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و رشد اقتصادی شد.