عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد وزین کریمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.