دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

ghazayi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.