شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور به عنوان حامی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

BARBOD.jpg
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور به عنوان حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.