رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور معرفی شد

saemiyan.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آذر صائمیان، مدرس دانشگاه و قائم مقام دبیرکل انجمن مدیریت ایران، به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور منصوب شد.