عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

rashidi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر احتشام رشیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، به عنوان عضو کمیته انتخاب پژوهشگر برتر مدیریت استراتژیک سال کشور و همچنین عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.