انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

behrevri-bargh.jpg

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.