انجمن حسابداری مدیریت ایران، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

modiriyat-hesabddari.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن حسابداری مدیریت ایران، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.