دانشگاه شاهد، به جمع حامیان علمی سیزدهمین کنفرانس پیوست

shahed.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه شاهد، به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست.