انجمن علمی تعاون ایران، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

anjomantavon.jpg

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی تعاون ایران، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.