عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

afroz.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس، دکتر نیما شب افروز، عضو حرفه ای انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.