دکتر غلامرضا حیدری، عضو کمیته نشان ملی مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور شد

heydari-gho.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر غلامرضا حیدری، عضو انجمن علمی تعاون ایران، به عنوان عضو کمیته نشان ملی مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور معرفی شد.