عضو هیأت علمی دانشگاه قم، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هوشنگ عاشقی اسکوئی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.