عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هادی همتیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، به عنوان عضو  کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال کشور معرفی شد.