عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بهمن حاجی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.