۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

اخبار و اطلاعیه های کنفرانس

اعضاء کمیته های تخصصی کنفرانس

سخنرانان و مدعوین بین المللی کلیدی

تاییده گواهینامه های کنفرانس

اخبار کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس

 • 01-AMROLAHI
 • 01-ARDAKAN
 • 01-abyaghi
 • 01-ahmadi zad
 • 01-akbari-mohsen
 • 01-akhavan
 • 01-ansari
 • 01-arjmandfar
 • 01-asheghi os
 • 01-azadi-mohammad
 • 01-esmaeilpor
 • 01ahmadvand
 • 01ebrahimi
 • 02-babashahi-jabar
 • 02-behrangi
 • 02BARANDOSR
 • 02bagheri
 • 03-porsalimi
 • 03-poua
 • 04-teymori
 • 06-JAMI-POR-MONA
 • 06-jafari
 • 06-jahaniyan
 • 06-jandaghi-gholamreza
 • 07-chavoshi-kazem
 • 08-HAKAK
 • 08-hadad-javad
 • 08-hadizade-moghadam
 • 08-hajipur-bahman
 • 08-hamidizade mohamadreza
 • 08-hoseinzade-masome
 • 08-hoseni-j
 • 09-khajir
 • 09-khashei-vahid
 • 09-khodadad-hamid
 • 09-khodadadi-abas
 • 09-khodami-soheila
 • 09-khorakiyan
 • 09-khosravi-abolfazl
 • 09KHALESI
 • 10-danayi
 • 10-delshad
 • 12-rabie
 • 12-rahimniya
 • 12-rahmani
 • 12-rajabipor
 • 12-ranayi
 • 12-rashidi
 • 12-rezayi
 • 12-rosta
 • 12-rostamzade
 • 12rastegar-abasali
 • 13-hamid-zare
 • 13-zamani
 • 13-zargar
 • 13zanhirchi
 • 13zarei
 • 15-saedi
 • 15-sobhanian-mohammadhadi
 • 15-soltani
 • 15-soltanpor
 • 16-SHAHRAKI
 • 16-SHIRAZI-ALI
 • 16-safa-sharifaskari
 • 16-shabanifard
 • 16-shafei-rodposhti
 • 16-shafiei majid mihama
 • 16-shahabi
 • 16-shahin
 • 16-sheykh
 • 16SHOJAEI
 • 16shahabadi-abolfazl
 • 17safayi-fakhri
 • 19-mohammadreza-tahmasebi
 • 19tabatabayi
 • 21-ABASI-RAOL
 • 21-ali-mohamazade
 • 21-alipor-hamidreza2
 • 21-azimi-hamidreza
 • 21-dariush-abasi
 • 21-samad-aali
 • 21alizade-sani
 • 22GHAFARZADE
 • 23-FALAH
 • 23-fadenejad
 • 23-faezi
 • 23-farabi
 • 23-fazlzade
 • 23-feyz
 • 23-firozi
 • 24-ghasembeglo
 • 24-ghasemi ahmadreza
 • 25-KAZEMI
 • 25-kafashpor
 • 25-kafche
 • 25-kazemi-abas
 • 25-kordanich
 • 27lajavardi
 • 28--mirlohi
 • 28-mahdiye
 • 28-mahzari-mehdi
 • 28-malekolakhlagh
 • 28-meydanchi
 • 28-moghadam-alireza
 • 28-mohamadi
 • 28-mohamadi nasb
 • 28-mojtaba-maleki
 • 28-molodiyan
 • 28-moradi
 • 28-mosani abdolreza
 • 28-movaghar
 • 28motafaker-azad
 • 29-malekzade
 • 29-maryam-nekuei
 • 29-mojtaba-nahid
 • 29-nezafati
 • 29-niknam
 • 29-norozi-hosein
 • 30-hamid-valaei
 • 31-hematiyan
 • 32-YAGHOBI
 • 32-mehdi-yarahmadi
 • 32-yasini
 • 32-yavari
 • 32-yazdanpanah
 • 32-yosefi n

حامیان کنفرانس دوازدهم

حامیان معنوی، سازمان های حاکمیتی

حامیان علمی، انجمن ها و موسسات علمی

حامیان علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی

حـامـیان رســانه ای و فــرهنـگی

حامیان معنوی، انجمن ها و موسسات صنفی

حـــامیـان مــالـی کــنفــرانـس

حامیان گذشته

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

 • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

 • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

 • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است