۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

اخبار و اطلاعیه های کنفرانس

اعضاء کمیته های تخصصی کنفرانس

سخنرانان و مدعوین بین المللی کلیدی

تاییده گواهینامه های کنفرانس

اخبار کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس

حامیان کنفرانس دوازدهم

حامیان معنوی، سازمان های حاکمیتی

حامیان علمی، انجمن ها و موسسات علمی

حامیان علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی

حـامـیان رســانه ای و فــرهنـگی

حامیان معنوی، انجمن ها و موسسات صنفی

حـــامیـان مــالـی کــنفــرانـس

حامیان گذشته

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است